Виконання курсових робіт як елементарна форма дослідницької діяльності здобувачів освіти

The educational professional programme ‘Hotel and Restaurant Business’ provides for implementing and defending course work on compulsory educational components to ensure elementary forms of research and the acquisition of general competencies. Students of the Hotel and Restaurant Business programme have completed and successfully presented term papers as part of the independent work of the educational, research, and creative nature of the educational component ‘Restaurant Management’.

Освітньо-професійна програм «Готельно-ресторанна справа» передбачає виконання та захист курсових робіт з обов’язкових освітніх компонент для забезпечення елементарних форм дослідницької діяльності та набуття загальних компетентностей. Здобувачі освіти ОПП Готельно-ресторанна справа виконали і успішно захистили курсові роботи, як складову самостійної роботи навчально-дослідницького, творчого характеру освітнього компонента  «Організація ресторанного господарства». Завдання роботи – це закріпити і систематизувати теоретичні та практичні знання; проведення наукового дослідження з вибраної теми, обґрунтування власного погляду та висновків з теоретичних питань, розв’язання практичних завдань.

Результати досліджень свідчать про високий рівень сформованості у здобувачів освіти фахових компетентностей, умінь розв’язувати типові спеціалізовані задачі та практичні проблеми у сфері ресторанної справи. Здобувачі освіти продемонстрували високий рівень якості проведених досліджень, застосували творчий підхід до розв’язання завдань та представили моделі сервіровки та обслуговування згідно обраних тем.