Циклова випускова комісія туризму та готельно-ресторанної справи

Загальна характеристикаВикладацький складНавчальні дисципліниМетодичні напрацювання

turizm

Циклова випускова комісія “Туризму та готельно-ресторанної справи” є продовжувачем традицій відділення у підготовці соціально свідомих, обізнаних, здатних до прийняття самостійних рішень фахівців.

Комісія готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»:

  • 241 Готельно-ресторанна справа
  • 242 Туризм

Стратегічною метою діяльності циклової комісії туризму та готельно-ресторанної справи є формування нової висококультурної та освіченої генерації кваліфікованих фахівців туристичної та готельної індустрії, розробка та впровадження нових туристичних продуктів.

Головні напрями навчальної та наукової діяльності циклової комісії:

    • підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців туристичної та готельної галузі, що відповідають сучасним вимогам та потребам. Важливою ознакою наукової роботи циклової випускової комісії є органічна єдність наукового та навчального процесів
    • туристсько-рекреаційний потенціал Волині: створення нового іміджу туристичного продукту Волинського регіону
    • презентація історико-культурної спадщини Волині як напрямок екскурсійної діяльності
    • інформаційні технології в сфері туризму та гостинності

Завдання колективу циклової комісії “Туризму та готельно-ресторанної справи” – удосконалення методичного забезпечення навчального процесу відповідно до стандартів Європейського освітнього простору і налагодження наукових і освітніх міжнародних контактів.

Колектив циклової випускової комісії “Туризму та готельно-ресторанної справи”:

Стешенко Леся Ігорівна, голова циклової випускової комісії, кандидат економічних наук, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист
savchuk
Савченко Ірина Анатоліївна, кандидат географічних наук, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач фахових дисциплін
pasevych
Пасевич Юрій Васильович, кандидат географічних наук, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач фахових дисциплін
patrai
Патрай Ніна Олексіївна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач фахових дисциплін
karaschuk
Каращук Ганна Феоктистівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист, викладач іноземної мови
savchuk
Савчук Інна Валеріївна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист, викладач фахових дисциплін
andrus
Андрусь Тетяна Володимирівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», старший викладач, викладач іноземної мови
konoh
Конох Олена Андріївна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», старший викладач, викладач фахових дисциплін
kavara
Кавара Вікторія Володимирівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», викладач-методист, викладач фахових дисциплін
steshenko_om
Ройко Ольга Михайлівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», старший викладач, викладач фахових дисциплін
harkovska
Харковська Оксана Миколаївна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», викладач іноземної мови
vlasenko
Власенко Вікторія Андріївна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», викладач іноземної мови
osiichuk
Осійчук Катерина Миколаївна, керівник практичної підготовки
Технологія та організація туристичного обслуговування

Вивчення дисципліни спрямоване на формування базових теоретичних знань, здобуття практичних навичок щодо створення туристичного підприємства, отримання ліцензії на здійснення туристичної діяльності та окремих її видів, формування туристичної пропозиції турфірмою, проектування турів та маршрутів, документального забезпечення подорожі, технології збуту туристичного продукту з використанням різних методів продажу. Структура теоретичних завдань створює умови для проявлення знань у комплексі. Практичні завдання передбачають застосування як конкретно теоретичних знань з предмету, так і міжпредметних зв’язків.

Туристичне краєзнавство

Дисципліна «Туристичне краєзнавство» є базовою для підготовки фахівців з туристичного бізнесу. Програмою дисципліни передбачено вивчення основних понять, завдань і змісту краєзнавства як науки. У результаті вивчення дисципліни студент засвоює інформацію про основні краєзнавчі ресурси краю, принципи їх використання, способи орієнтування на місцевості за допомогою компаса, карти, місцевих предметів, туристичного маркування, особливості вибору туристичних карт для оцінювання туристичної привабливості місцевості. Практичні завдання передбачають здобуття умінь використовувати краєзнавчі ресурси краю для організації та здійснення туристично-рекреаційної діяльності, вибирати маршрути і складати паспорти туристичного маршруту.

Організація дозвілля в готельному господарстві

Анімація у туризмі як практична діяльність постала задля змістовного наповнення вільного часу людей, що перебувають у туристичних подорожах. Дисципліна «Організація дозвілля в готельному господарстві» спрямована навчити майбутнього спеціаліста-аніматора організовувати дозвілля в різноманітних туристичних закладах для всіх категорій населення. У ході вивчення дисципліни студенти здобувають знання з теорії та практичної організації розважально-ігрового дозвілля.

Організація та технологія обслуговування в готелях

Готельне господарство є важливою складовою частиною інфраструктури туризму. Саме готельні підприємства виконують одну з основних функцій у сфері обслуговування, забезпечення високого рівня комфорту і якості обслуговування туристів.

Метою курсу є оволодіння студентами технології приймання та обслуговування споживачів готельних послуг, видами і порядком оформлення документації при прийманні та розміщенні споживачів готельних послуг, основними технологічними процесами виробництва та споживання готельних послуг, нормативною хронологією здійснення технологічних циклів та операцій працівниками поверхової служби, служби приймання і обслуговування готелю.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація та технологія обслуговування в готелях» є теоретична та практична підготовка студентів спеціальності «Готельне обслуговування» з питань еволюції підприємств індустрії гостинності, технології готельних послуг, класифікації засобів розміщення, вивчення видів технологічних циклів основних технологічних процесів виробництва і споживання готельних послуг, нормативно-правового забезпечення галузі.

Здобуті у процесі вивчення дисципліни знання, можуть послужити підґрунтям для професійного оволодіння вміннями, необхідними для роботи в готельному закладі будь-якої специфіки або заняття готельним бізнесом.

Естетичне оформлення готелів

Метою вивчення дисципліни є освоєння студентами особливостей створення дизайну і фірмового стилю та їх ролі в конкурентоспроможності готельного підприємства, а також осмислення зростаючої ролі індустрії гостинності в економіці країни.

Вивчаючи дисципліну, студенти отримують уявлення про основні досягнення архітектури древніх цивілізацій і нового часу, що згодом допомагає їм освоїти інші розділи програми. Вивчення дисципліни дасть студентам теоретичні і практичні знання у сфері дизайну, ознайомить з основними поняттями дизайну; забезпечує виховання естетичного смаку і почуття стилю. Студенти знайомляться з основними вимогами до сучасного інтер’єру готельних будівель і приміщень, методами організації інтер’єрів і будівель готелів і туристичних комплексів, принципами кольорових рішень інтер’єру житлових і громадських приміщень готелів, принципами вибору колірної гами в інтер’єрі, функціональним зонуванням приміщень готелів, видами меблів для готелів, вимогами до розміщення меблів у готельних і туристських комплексах, декоративним оформленням інтер’єрів у готельних комплексах.

Основи менеджменту

Перехід економіки України на ринкові відносини вимагає вивчення форм і методів управління на рівні основної ланки – підприємства. Практичне використання такого досвіду – одне з першочергових завдань. Широкий вихід вітчизняних підприємств на світові ринки обумовлює необхідність глибокого вивчення теорії і практики менеджменту. Це і обумовлює актуальність курсу.

Метою курсу «Основи менеджменту» – є формування сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі менеджменту, розуміння концептуальних основ системного управління організаціями; набуття умінь аналізу внутрішнього та зовнішнього середовища, прийняття адекватних управлінських рішень.

Предметом вивчення дисципліни є загальні закономірності, принципи формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінські відносини.

Завданням навчальної дисципліни є вивчення загальних закономірностей, принципів формування, функціонування та розвитку системи управління організацією; управлінських відносин.

Історія туризму

Туризм належить до видів діяльності людства, історія яких почалася задовго до виникнення цивілізаційного суспільства. У кожну історичну епоху були такі елементи діяльності людей, які в тій чи іншій мірі підпадають під категорію туризму.

Мета курсу «Історія туризму» – ознайомити студентів з історичним процесом розвитку туристичної галузі в загальному контексті історії світової і вітчизняної культури; сформувати знання про виникнення, становлення та вдосконалення туризму, про розвиток туристичних організацій; усвідомити місце туризму в структурі суспільства.

Туристичне країнознавство

Необхідність вивчення дисципліни «Туристичне країнознавство» зумовлена головним чином зростаючою роллю туризму в соціально-економічному житті суспільства та стрімкою диференціацією туристських потоків як в Україні, так і в цілому світі. Тому роль країнознавчих дисциплін в туристській освіті буде набувати дедалі більшого значення.

Дисципліна «Туристичне країнознавство» покликана сформувати у студентів знання специфіки окремих регіонів, країн та туристських центрів, специфіки розвитку суспільства, економіки, культури, туризму в різних туристичних регіонах і окремих країнах. Туристичне країнознавство розглядає туристичну привабливість регіонів і країн світу, виявляє туристичні ресурси країн, причинно-наслідкові особливості формування тих чи інших туристичних центрів, тенденції розвитку туризму у світовому просторі. Це допоможе майбутнім фахівцям туристського бізнесу професійно підійти до проектування нових маршрутів, правильно зорієнтувати туриста і запропонувати відповідний маршрут.

Основи туристичної діяльності

Розвиток європейських інтеграційних процесів, що супроводжується посиленням міжнародних і транскордонних зв’язків, спричиняють європейський та міжнародний рух капіталів, послуг, товарів, робочої сили. В цьому процесі важливу роль відіграє туристична індустрія, яка в країнах Європи дає вагомий внесок у бюджет. Держави проголошують туризм одним із пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки.

Основними завданнями курсу є ознайомлення з різними видами і формами туристичної діяльності, професійною термінологією, правовими основами туристичної діяльності, розглянути принципи функціонування туристичних підприємств, технологію надання туристичних послуг, усвідомити місце туризму в структурі суспільства.

Рекреаційна географія

Метою курсу є вивчення студентами видів рекреаційних ресурсів (природних, історико-культурних, соціально-економічних), їх складу та особливостей; навчитись аналізувати існуючий рекреаційний потенціал територій щодо здійснення того чи іншого виду рекреаційної діяльності, користуючись статистичною та плановою документацією та стандартними методиками; визначати фактори, які впливають на розвиток рекреаційних комплексів території; виявляти проблеми розвитку рекреаційних комплексів та розробляти проекти їх вирішення на основі знань про основні тенденції їх розвитку; давати розгорнуту характеристику рекреаційних районів світу та України; висвітлити механізм рекреаційного районування.

Вивчення дисципліни дає змогу підготувати студентів до повноцінної діяльності у рекреаційно-туристичній сфері господарства країни, отримати навички з застосування існуючої методологічної та методичної бази, щодо проведення ресурсно-рекреаційної оцінки адміністративно-територіальних одиниць світу та України.

Туристичні ресурси України

Метою курсу є сформувати у студентів фахового світогляду, базового рівня знань стосовно геопросторових аспектів організації, розвитку і функціонування національного туристсько-рекреаційного комплексу на базі ринкових механізмів, в контексті модернізації у відповідності до глобальних процесів, проблем та необхідності входження України в світову індустрію туризму.

У процесі вивчення дисципліни студенти мають змогу засвоїти теоретико-методологічні основи українознавчо-геотуристичних досліджень; визначити природні та суспільно-історичні складові національного туристсько-рекреаційного потенціалу; вивчити характерні риси та особливості геопросторової організації туристсько-рекреаційного комплексу України; вивчити особливості структури, географії розповсюдження, потенційні запаси та сучасний рівень використання різноманітних видів туристських ресурсів; вивчити сучасний стан розвитку туристської інфраструктури в регіонах України; ознайомитися з основними схемами рекреаційно-туристського районування території України; охарактеризувати окремі туристські регіони Україні; виявити основні проблеми та перспективи розвитку туристичної індустрії України у відповідності до світових вимог та необхідності інтеграції держави в глобальну індустрію туризму.

Доробок викладачів циклової випускової комісії відзначається високим рівнем наукової та навчально-методичної підготовки. Чимало зроблено для забезпечення навчального процесу фаховою літературою, посібниками, методичними рекомендаціями, програмами з курсів та спецкурсів як нормативної, так і варіативної складової.