Підсумки роботи педагогічного колективу коледжу над єдиною методичною проблемою

27 червня відбулося засідання Навчально-методичної ради коледжу «Про підсумки роботи над єдиною методичною проблемою». Робота засідання була організована у форматі звітів голів циклових комісій про підсумки роботи комісій в контексті реалізації єдиної методичної проблеми коледжу, визначення нової єдиної методичної теми, окреслення основних напрямів навчально-методичної роботи на перспективу.

Під час засідання директор коледжу, заслужений працівник освіти України Ігор Корчук зазначив, що у коледжі проводиться системна робота з цифровізації освітнього процесу, яку необхідно продовжувати у майбутньому. Також наголосив на продовженні тісної співпраці з роботодавцями, підприємствами-базами практики, органами управління освіти, органами місцевого самоврядування, структурними підрозділами та університетом, Волинським обласним центром зайнятості, зосередив увагу присутніх на необхідності розширення партнерських відносин з різними підприємствами міста та області, переході на якісно новий рівень практичної підготовки здобувачів освіти, проведенні моніторингу сучасних вимог та запитів ринку праці, сприянні успішному працевлаштуванню випускників. Ігор Васильович акцентував увагу на тому, що шлях випускника в коледжі не завершується після отримання диплому, а тісно пов’язаний із життям та історією закладу, та, обов’язково, відслідковується після працевлаштування. Оскільки, переважна більшість випускників працевлаштовуються за фахом, будують успішну кар’єру у подальшому житті та підтримують тісні зв’язки із дирекцією коледжу, викладачами, майстрами виробничого навчання, класними керівниками. Висловив власну думку про те, що саме ці напрями мають становити основу для подальшої роботи педагогічного колективу коледжу.

Голова навчально-методичної ради, заступник директора з навчальної роботи Алла Голуб розповіла про те, що впродовж 2018-2023 років педагогічний колектив коледжу працював над реалізацією єдиної методичної проблеми «Формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця шляхом впровадження інноваційних технологій та підвищення професійної компетентності педагогів», формуванням творчого потенціалу педагога, який володіє інтерактивними методиками, цифровими інструментами та інноваційними освітніми технологіями, що забезпечують реалізацію принципів студентоорієнтованого навчання, підвищення якості освітнього процесу, сприяють формуванню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів освіти, орієнтованої на відповідність сучасним вимогам ринку праці.

Робота над реалізацією єдиної методичної проблеми здійснювалась у ІІІ етапи: І етап – теоретичний (2018 – 2019 н.р.), ІІ етап – практичний (2019 -2021 н.р.), ІІІ етап – підсумковий (2021 – 2023 н.р.).

Над впровадженням єдиної методичної проблеми в освітній процес працювали педагогічна рада, навчально-методична рада, 4 відділення, 10 циклових комісій коледжу, лабораторія електронних засобів навчання.

Методист Ніна Ребрина зазначила, що пріоритетними у роботі педагогічного колективу були розвиток цифрової компетентності викладачів та майстрів виробничого навчання, розробка е-контенту, участь у міжнародних всеукраїнських, обласних проєктах, зокрема, за програмою Європейського Союзу у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту Еразмус+, конференціях, симпозіумах, семінарах, вебінарах, конкурсах фахової майстерності, тощо.

Особлива увага приділялась дотриманню академічної доброчесності, як важливого фактору забезпечення внутрішньої системи якості освіти у коледжі.

Пандемія та воєнний стан внесли корективи в організацію освітнього процесу, пріоритетними стали формування та розвиток цифрової компетентності, переведення заходів в онлайн формат. На засіданнях педагогічної ради, навчально-методичної ради, циклових випускових, циклових методичних комісій, конференціях, круглих столах, семінарах, тренінгах, майстер – класах проводилась системна робота з розвитку у педагогів практичних навиків роботи з цифровими інструментами. Активно впроваджувався досвід роботи з електронною платформою дистанційного навчання Moodle. Результатом цієї діяльності стала можливість застосування педагогами коледжу інформаційних технологій дистанційного навчання на всіх етапах освітнього процесу.

Методичний супровід роботи щодо створення сприятливого освітнього середовища для соціалізації особистості здійснювався через національно- патріотичне та євро-інтеграційне виховання. Активно працювало студентське та учнівське самоврядування, європейський клуб, на засіданнях яких обговорювались питання лідерства, проєктного менеджменту, сенсу людського життя, ролі людини у сучасному світі, екологічні проблеми, шляхи досягнення успіху за обраним фахом тощо. Проводились школа лідерства та школа кар’єрного зростання студентів. Особлива увага приділялась формуванню позиції активного громадянина, свідомого українця на основі національних, загальнолюдських і європейських цінностей.

Голови циклових випускових та циклових методичних комісій к.ф.-м.н. Олександр Бурбан, Людмила Бурило, Петро Вавринюк, Галина Панасюк, к.т.н. Олександр Ройко, к.е.н. Леся Стешенко, Антоніна Філіна інформували присутніх про досвід роботи очолюваних комісій над методичними проблемами в контексті реалізації єдиної методичної проблеми коледжу, розповіли про вагомі здобутки педагогів та здобувачів освіти за звітний період, окреслили перспективні плани та напрями роботи циклових комісій на 2023 – 2024 навчальний рік.

Голова циклової випускової комісії комп’ютерної та програмної інженерії, к.т.н. Олександр Ройко презентував інноваційний досвід роботи над методичною проблемою комісії “Сприяння професійній реалізації майбутніх фахівців шляхом застосування новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та методик при викладанні навчальних дисциплін”. Наголосив, що активна інтеграція інформаційних технологій в освітній процес є не просто тенденцією сьогодення, а вимогою, як зі сторони роботодавців, так і зі сторони здобувачів освіти. З цією метою викладачі циклової комісії активно співпрацюють над впровадженням інноваційних технологій в освітню діяльність. Система керування освітнім процесом Moodle стала звичним інструментом для здобувачів освіти та педагогів. Олександр Юрійович поділився досвідом організації курсів на платформі Moodle, системою структурування, наповнення контентом для підвищення ефективності та зручності сприйняття користувачами. Зазначив, що одним із інноваційних трендів сучасності є застосування штучного інтелекту для вирішення завдань, які стоять перед учасниками освітнього процесу. Здобувачі освіти, викладачі ЦВК комп’ютерної та програмної інженерії активно використовують цей інструмент, який кардинально підвищує продуктивність роботи, та дозволяє швидко вирішувати рутинні завдання. Крім того, використання штучного інтелекту стимулює здобувачів освіти чітко формулювати завдання, які мають бути вирішені системою ШІ. Педагог зазначив, що процес запровадження у коледжі перевірки курсових та дипломних робіт на плагіат за допомогою академічної антиплагіатної системи StrikePlagiarism, дозволив суттєво підвищити оригінальність робіт, а також є стимулом для учасників освітнього процесу до якісного виконання роботи та ретельного аналізу використаних джерел інформації.

Голова циклової випускової комісії туризму та готельно-ресторанної справи, к.е.н Леся Стешенко поділилась із колегами досвідом організації міжнародної співпраці, укладання міжнародних договорів про співробітництво, участі у програмах Європейського Союзу у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту Еразмус+, міжнародного стажування здобувачів освіти, визначила пріоритетні напрями роботи циклової комісії на перспективу.

Підсумки участі працівників у міжнародних, всеукраїнських, обласних виставках, конференціях, круглих столах, семінарах, вебінарах, творчих конкурсах фахової майстерності свідчать про вагомі здобутки педагогів коледжу, про те, що в коледжі створені сприятливі умови та творча атмосфера для безперервного професійного розвитку. А високі професійні досягнення викладачів та майстрів виробничого навчання, підкреслюють рівень можливостей по створенню комфортних умов для організації освітнього процесу, забезпечення внутрішньої системи якості освіти, високого рівня професійної підготовки, розвитку творчості, формуванню особистісних якостей здобувачів освіти, успішному працевлаштуванню випускників.

На основі діагностики інформаційно-методичних потреб педагогічних працівників коледжу визначено нову єдину методичну тему «Цифровізація освітнього процесу в контексті формування компетентностей здобувачів освіти, релевантних ринку праці» (2023-2026 рр.).