Перспективні напрямки розвитку ОПП «Туризм» та «Готельно-ресторанна справа»

A regular meeting of the Cycle Graduation Commission of Tourism and Hotel and Restaurant Business was held to discuss the main European educational trends and their use to improve studying professional educational components (disciplines). The discussion concerned the introduction of micro qualifications, digital skills, green skills, and sustainable development for the double transition into the educational process. Lecturers of professional disciplines presented their teaching materials with in-depth application of these trends.

Одним із шляхів оновлення змісту освіти й навчальних технологій, узгодження їх із сучасними потребами, інтеграції до світового освітнього простору є орієнтація навчальних програм на компетентнісний підхід і створення ефективних механізмів його запровадження. Для обговорення головних європейських освітніх трендів та їх використання для вдосконалення процесу вивчення фахових освітніх компонентів було проведено чергове засідання циклової випускової комісії туризму та готельно-ресторанної справи.

Дискусія стосувалась впровадження в освітній процес мікрокваліфікацій, цифрових навичок, зелених навичок та сталого розвитку для подвійного переходу. Викладачі фахових дисциплін представили свої розробки навчальних занять з поглибленим застосуванням цих тенденцій. Зокрема, здобувачам пропонується розробляти проекти нових туристичних продуктів та продуктів гостинності на території Волинської області в контексті сталого розвитку; залучення до прикладних досліджень із використанням цифрових інструментів; впровадження «Зелених практик» та екологічних методів ведення ресторанної діяльності, застосування QR – кодування як елементу діджиталізації ресторанного бізнесу тощо.

Сучасні виклики освітнього процесу – це формування креативних фахівців, здатних розвивати та впроваджувати інновації, готових до нових «ролей» в інформаційному суспільстві, залучення експертів для обміну досвідом, навчання інноваціям, участі в європейських програмах, спрямованих на підвищення якості освіти шляхом наближення її до потреб міжнародного ринку. Саме такі завдання стоять перед розробниками та здобувачами освітньо-професійних програм «Туризм» та «Готельно-ресторанної справи».