Розширене засідання циклової випускової комісії комп’ютерної та програмної інженерії

, , ,

24 травня 2023 року відбулося розширене засідання циклової випускової комісії комп’ютерної та програмної інженерії, на якому розглянуто ряд важливих питань стосовно підвищення якості підготовки здобувачів освіти. На засіданні, крім викладачів циклової випусковий комісії, також були присутні класні керівники груп, які відповідають за формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів.

Першим питанням, яке розглядалося на засіданні, було організація та проведення опитування стосовно вибору освітніх компонентів на наступний навчальний рік серед здобувачів освіти, які навчаються за освітньо-професійними програмами Інженерія програмного забезпечення та Комп’ютерна інженерія. Реалізація індивідуальної освітньої траєкторії передбачає вільний вибір навчальних дисциплін студентами. Включення вибіркових дисциплін в навчальний план є важливою складовою гнучкої освітньої системи, яка сприяє розвитку студентів як професіоналів і як особистостей, допомагає підготувати їх до викликів сучасного світу та розширити їх можливості для успіху у майбутньому. Наявність вибіркових дисциплін дозволяє студентам ознайомитися з новими технологіями, ідеями та трендами в своїй галузі або навіть у суміжних галузях. 

Голова циклової випускової комісії комп’ютерної та програмної інженерії к.т.н. Олександр Ройко  детально зупинився на процедурі вибору здобувачами дисциплін. Було зазначено, що процес вибору освітніх компонентів вже в активній фазі, і перші результати дозволяють зробити ряд висновків стосовно зацікавленості студентів в тих чи інших навчальних дисциплінах, та врахувати цей момент у ході перегляду та модернізації ОПП.

Другим важливим питанням були процедури забезпечення академічної доброчесності, зокрема при дипломному проектуванні. 

Голова циклової комісії Олександр Ройко наголосив на неухильному дотриманні принципів академічної доброчесності в освітньому процесі, ознайомив з термінами перевірки дипломних робіт випускників у цьому навчальному році. Викладач фахових дисциплін, к.ф.-м.н. Олександр Бурбан розповів про особливості перевірки робіт здобувачів за допомогою системи StrikePlagiarism, яка використовується у коледжі, та як можна інтерпретувати її результати для вдосконалення робіт. Всі викладачі комісії, спираючись на власний педагогічний досвід, зійшлись на думці, що дотримання принципів академічної доброчесності стимулює студентів вивчати матеріал самостійно, дозволяє студентам глибше розуміти предмет, що позитивно впливає на результати навчання.

Олександр Ройко