Циклова випускова комісія виробництва та технологій

Загальна характеристика

Викладачі Стешенко О. М., Кавара В. В. та Семенюк Т. С. разом зі студентами на Міжнародній науковій студентській конференції Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки, м. Луцьк, 2015 р.
Викладачі Ройко О. М., Кавара В. В. та Семенюк Т. С. разом зі студентами на Міжнародній науковій студентській конференції “Молодь як стратегічний потенціал розбудови національної економіки”, м. Луцьк, 2015 р.
Викладач Семенюк Т. С. зі студентами на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Виробництво кулінарної продукції». в Києві 2014 р.
Викладач Семенюк Т. С. зі студентами на Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Виробництво кулінарної продукції», м. Київ, 2014 р.

Циклова випускова комісія здійснює фахову підготовку студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 181 Харчові технології

Робота циклової випускової комісії спрямована на підготовку висококваліфікованих спеціалістів харчової промисловості. До складу комісії входять викладачі, які мають відповідну фахову вищу освіту, а також досвід роботи на підприємствах харчової промисловості та закладах ресторанного господарства. Для підвищення своєї кваліфікації та рівня викладання викладачі комісії проходять стажування на підприємствах області, а також беруть участь у наукових та науково-практичних конференціях, фахових та методичних семінарах, конгресах, відвідують фахові виставки тощо. З метою обміну досвідом викладачі регулярно проводять відкриті заняття, де вони проявляють високий професійний рівень із використанням інноваційних методик викладання.

Для вдосконалення навчально-виховного процесу, стимулювання студентів до самостійної роботи та активізації їх пізнавальної діяльності викладачі циклової випускової комісії використовують інтерактивні методи навчання, зокрема організовують дебати, вікторини, конференції, навчальні ігри, квести, вебінари, майстер-класи, демонструють навчальні фільми тощо. Викладачі циклової випускової комісії здійснюють систематичну підготовку студентів до студентських конференцій, олімпіад, конкурсів фахової майстерності.
Вся робота викладачів циклової випускової комісії спрямована на вирішення її методичної проблеми: впровадження сучасних методів навчання, які б забезпечили єдність теоретичної та практичної підготовки для формування конкурентоздатного спеціаліста на ринку праці.

Викладацький склад

steshenko_om

Ройко Ольга Михайлівна, голова циклової випускової комісії, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», старший викладач, викладач фахових дисциплін

semenuk_150_180

Семенюк Тетяна Степанівна, завідувач відділення «Харчових технологій», кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», викладач фахових дисциплін

paholiuk2

Пахолюк Тамара Євгенівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», старший викладач, викладач фахових дисциплін

Філіна Антоніна Олексіївна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», старший викладач, викладач фахових дисциплін

gavr

Гавриленко Марія Афансіївна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», викладач фахових дисциплін

kremenec_150_180

Кременець Тетяна Василівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», викладач фахових дисциплін

Сичук Світлана Миколаївна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», викладач фахових дисциплін

struk_150_180

Сус Юлія Василівна, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», викладач фахових дисциплін

Навчальні дисципліни

Предмет спецпідготовки (виробництво борошняних кондитерських виробів)

Дисципліна займає значне місце в ряді дисциплін циклу професійної підготовки, оскільки надає майбутнім фахівцям достатньо знань та практичних навичок виробництва кондитерських борошняних виробів в сучасних умовах. Вона розкриває сутність двох основних взаємопов’язаних частин: теорію виробництва кондитерських борошняних виробів в закладах ресторанного господарства і в підприємствах кондитерської промисловості, узагальнюючу практику виробництва кондитерської борошняної продукції.

Технологія виробництва кулінарної продукції

Предметом дисципліни є поняття науково обґрунтованих технологічних процесів обробки сировини, приготування напівфабрикатів, страв, кулінарних виробів, страв лікувального та шкільного харчування; правил оформлення, відпускання, вимог до якості, технології приготування продукції високої якості, контролю за технологічними процесами. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів професійного мислення, набуття практичних навиків роботи з «Збірником рецептур», нормативно – технологічною документацією та довідковою літературою.

Гігієна і санітарія

Програма вивчення дисципліни вміщує навчальний матеріал, який обґрунтовує з наукових позицій важливі завдання професійної діяльності фахівців готельно-ресторанної справи, зокрема, раціональну організацію санітарного режиму підприємств громадського харчування, що забезпечує санітарно-гігієнічну безпеку харчових продуктів, профілактику захворювань, які виникають внаслідок вживання недоброякісних продуктів харчування та професійних захворювань.

Устаткування закладів ресторанного господарства

Під час вивчення дисципліни «Устаткування закладів ресторанного господарства» студенти вивчають технічні характеристики, номенклатуру, устрій принцип дії та правила експлуатації універсальних кухонних машин, сортувально-калібрувального устаткування, мийного та очищувального устаткування, подрібнювального та різального устаткування, устаткування для перемішування, замішування та дозувально-формувального устаткування, стравоварильного та водогрійного устаткування, кавових апаратів, жарильно-пекарського устаткування, устаткування для шведського столу, допоміжного устаткування, холодильного устаткування, ваговимірювального та контрольно-касового устаткування, підйомно-транспортного устаткування, технологічних автоматів та механізованих ліній.

В результаті вивчення дисципліни студенти набувають необхідних знань та навиків, пов’язаних із механізацією та удосконаленням технологічних процесів приготування продуктів у закладах ресторанного господарства, вибором, розміщенням, експлуатацією, технічним обслуговуванням і ремонтом устаткування.

Процеси та апарати харчових виробництв

Під час вивчення дисципліни «Процеси та апарати харчових виробництв» студенти вивчають фізичну сутність та теоретичні основи гідромеханічних, механічних, теплових та масообмінних процесів, що мають важливе значення у виготовленні продукції харчових виробництв. Розглядаються принципи роботи, устрій та методи розрахунків основних параметрів апаратів, які застосовуються для здійснення цих процесів.

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти застосовувати загальні фізичні, хімічні і фізико-хімічні закони до технологічних процесів харчових виробництв, пояснювати сутність процесів, що застосовуються при виробництві харчової продукції, визначати шляхи здійснення гідравлічних, механічних, теплових, масообмінних процесів, використовуючи різного роду апарати, застосовувати раціональні методи оброблення продовольчої сировини під час виготовлення харчової продукції.

Методичні напрацювання