Підготовка здобувачів ОПП «Туризм» – складова освітнього простору коледжу

The main types of educational and practical activities for the students of the professional educational programme “Tourism” were theatrical excursions, development and testing of new tourist products, plein air classes, development of guide skills, workshops, interactive guest lectures, binary classes in the form of a web quest (innovative online learning technology that combines search activity, role-playing, and actual cases), preparation of an interactive journal-workshop “UNESCO Heritage Sites as Tourist Destinations”, elementary forms of research activities of students (study of the history and traditions of the Lutsk Collegium), obtaining certificates of non-formal education, participation in city public events, in the international educational and practical Olympiad in tourism, historical reconstructions, educational excursions, popularization of the tourist image of Lutsk, etc.

Освітній процес підготовки здобувачів освіти ОПП «Туризм», відповідно до сучасних вимог розвитку суспільства та запитів  здобувачів,  базується на застосуванні новітніх технологій, візуалізації інформації, використанні проблемних, інтерактивних, проектних, інформаційно-комунікативних та інтегративних технологій навчання.

Основними видами навчально-практичних заходів були: театралізовані екскурсії, розробка та апробація нових туристичних продуктів, пленерні заняття, відпрацювання навичок екскурсовода, майстер-класи, інтерактивні гостьові лекторії, бінарне заняття у формі веб-квесту (інноваційної інтернет-технології навчання, що поєднує пошукову діяльність, рольову гру та реальні кейси), підготовка інтерактивного журналу-практикуму «UNESCO Heritage Sites as Tourist Destinations», елементарні форми дослідницької діяльності здобувачів (дослідження історії та традицій Луцького колегіуму), отримання сертифікатів неформальної освіти, участь у міських публічних заходах, участь у міжнародній освітньо-практичній  олімпіаді з туризму, історичні реконструкції, навчальні екскурсії, популяризація туристичного іміджу Луцька тощо.

Освітні компоненти програми спрямовані на оволодіння та застосування практичного досвіду суб’єктів ділового середовища різноманітних сегментів туристичної галузі. Освітня програма підсилена поглибленим вивченням декількох іноземних мов.