Циклова випускова комісія обліку, фінансів та підприємницької діяльності

Загальна характеристикаВикладацький склад

Методична проблема, над якою працює комісія: «Інноваційно-інвестиційний розвиток регіону». Сучасне суспільство потребує від професійної освіти підготовки молоді, здатної відповідати викликам часу, компетентної та мобільної на сучасному ринку праці. Будь-яка компанія може вважатися успішною, якщо має постійний приплив клієнтів, адже це означає, що вона надає якісні послуги. Студенти часто обирають професії, не володіючи знаннями про потреби регіонального ринку праці. Тому підготовка фахівців на комісії обліку, фінансів та підприємницької діяльності здійснюється з урахуванням сучасного стану соціально-економічного розвитку харчової промисловості та тенденцій, що характеризують нові вимоги до забезпечення ринку праці мобільними висококваліфікованими працівниками. З цією метою викладачами комісії у навчальному процесі широко застосовуються новаторські технології освоєння теоретичних знань, набуття практичних умінь при використанні сучасних форм і методів навчання. Велика увага приділяється використанню мультимедійних технологій під час викладання навчальних дисциплін, комп’ютеризації навчання та застосуванню новітніх мережевих технологій, за допомогою яких перед студентами створюються ситуативні завдання, максимально наближені до реальних.

Комісія плідно співпрацює з факультетом обліку, фінансів та підприємницької діяльності Національного університету харчових технологій, підтримує тісні наукові зв’язки з іншими провідними навчальними закладами України, органами державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідними організаціями, бізнес-центрами та центрами підтримки підприємництва, багатьма підприємствами та підприємцями.

Перспективами подальших досліджень комісії є:

  • розробка можливих сценаріїв інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості; сприяння доступу підприємств до інноваційних продуктів (провайдинг інновацій); використання результатів інновацій для створення „проривних” продуктів та послуг;
  • обґрунтування оптимального співвідношення між виробничими та трансакційними витратами підприємства; розробка заходів мінімізації витрат підприємства; розробка методики розрахунку тарифів та розцінок на інноваційну продукцію;
  • дослідження механізмів управління інвестиційними проектами; розробка оптимізаційних моделей управління матеріально-технічними та фінансовими ресурсами проекту; управління ефективністю інвестиційних проектів;
  • обґрунтування інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств регіону.

Високий рівень підготовки спеціалістів досягається завдяки професіоналізму всього викладацького складу комісії. Викладачі комісії постійно проводять науково-дослідницьку роботу, беруть участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах.

Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту, тому на ринку праці попит на фахівців з обліку та аудиту завжди високий. Вони можуть працювати головними бухгалтерами, провідними бухгалтерами та фінансовими менеджерами, на керівних посадах відділів обліку та звітності в міністерствах і відомствах, науковими співробітниками. Маючи певний стаж роботи за обраною спеціальністю, фахівці з обліку і аудиту можуть займатися аудиторською діяльністю. Універсальність підготовки дозволяє випускникам за фахом «Бухгалтерський облік» швидко адаптуватися до сучасних вимог на ринку праці і влаштовуватися на високооплачувані посади.

Фахівець із спеціальності «Фінанси і кредит» вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук і здатний кваліфіковано приймати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств різних форм власності, формувати фінансові стратегії розвитку підприємств на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур у різних сферах діяльності. Фінансист може займати посади фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних і недержавних організаціях та установах.

Нині будь-яка галузь, підприємство вимагають фахівців, які допоможуть максимізувати прибуток, удосконалити асортиментний ряд продукції підприємства, налагодити зв’язки з посередниками і споживачами, вийти на нові ринки. Фахівцями такого рівня є випускники спеціальності «Комерційна діяльність». В умовах ринкової економіки одним із найважливіших елементів ефективного господарювання є маркетинг, який базується на знанні об’єктивних економічних законів. Фахівці з комерційної діяльності здійснюють організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, в торгових організаціях, службах постачання і збуту, консалтингових і рекламних фірмах.

Якісній підготовці майбутніх керівників також сприяє проходження студентами практики на підприємствах усіх галузей харчової промисловості, в комерційних банках і страхових компаніях, організаціях фінансового ринку, торговельних організаціях та державних установах з їх подальшим працевлаштуванням.

13tabalowa_cr
Табалова Ольга Євгеніївна, кандидат економічних наук, викладає дисципліни «Економіка підприємства», «Основи нормування та оплати праці»
filina
Філіна Антоніна Олексіївна, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист, відмінник освіти; викладає дисципліни “Комерційна діяльність”, “Товарознавство”
larisa
Ляшко Лариса Віталіївна, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”; викладає дисципліни “Податкова система”, “Економічний аналіз”, “Фінанси підприємств”, “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, “Фінансовий ринок”
lev
Левичкіна Олена Валентинівна, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”; викладає дисципліни “Фінанси”, “Інформаційні системи і технології у ФКУ”, “Інформаційні системи і технології у бухгалтерському обліку”, “Банківські операції”, “Фінансовий облік”
sveta
Сичук Світлана Миколаївна, кваліфікаційна категорія “спеціаліст І категорії”; викладає дисципліни “Інформаційні системи в комерційній діяльності”, “Статистика”
sova
Сова Юлія Сергіївна, кваліфікаційна категорія “спеціаліст”; викладач дисциплін “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік”