Циклова випускова комісія обліку, фінансів та підприємницької діяльності

Загальна характеристика

Методична проблема, над якою працює комісія: «Інноваційно-інвестиційний розвиток регіону». Сучасне суспільство потребує від професійної освіти підготовки молоді, здатної відповідати викликам часу, компетентної та мобільної на сучасному ринку праці. Будь-яка компанія може вважатися успішною, якщо має постійний приплив клієнтів, адже це означає, що вона надає якісні послуги. Студенти часто обирають професії, не володіючи знаннями про потреби регіонального ринку праці. Тому підготовка фахівців на комісії обліку, фінансів та підприємницької діяльності здійснюється з урахуванням сучасного стану соціально-економічного розвитку харчової промисловості та тенденцій, що характеризують нові вимоги до забезпечення ринку праці мобільними висококваліфікованими працівниками. З цією метою викладачами комісії у навчальному процесі широко застосовуються новаторські технології освоєння теоретичних знань, набуття практичних умінь при використанні сучасних форм і методів навчання. Велика увага приділяється використанню мультимедійних технологій під час викладання навчальних дисциплін, комп’ютеризації навчання та застосуванню новітніх мережевих технологій, за допомогою яких перед студентами створюються ситуативні завдання, максимально наближені до реальних.

Комісія плідно співпрацює з факультетом обліку, фінансів та підприємницької діяльності Національного університету харчових технологій, підтримує тісні наукові зв’язки з іншими провідними навчальними закладами України, органами державної влади та місцевого самоврядування, науково-дослідними організаціями, бізнес-центрами та центрами підтримки підприємництва, багатьма підприємствами та підприємцями.

Перспективами подальших досліджень комісії є:

  • розробка можливих сценаріїв інноваційного розвитку підприємств харчової промисловості; сприяння доступу підприємств до інноваційних продуктів; використання результатів інновацій для створення продуктів та послуг;
  • обґрунтування оптимального співвідношення між виробничими та трансакційними витратами підприємства; розробка заходів мінімізації витрат підприємства; розробка методики розрахунку тарифів та розцінок на інноваційну продукцію;
  • дослідження механізмів управління інвестиційними проектами; розробка оптимізаційних моделей управління матеріально-технічними та фінансовими ресурсами проекту; управління ефективністю інвестиційних проектів;
  • обґрунтування інноваційно-інвестиційної привабливості підприємств регіону.

Високий рівень підготовки спеціалістів досягається завдяки професіоналізму всього викладацького складу комісії. Викладачі комісії постійно проводять науково-дослідницьку роботу, беруть участь у міжнародних конференціях, симпозіумах, семінарах.

Ефективність діяльності підприємства значною мірою залежить від організації бухгалтерського, фінансового та управлінського обліку, зовнішнього і внутрішнього аудиту, тому на ринку праці попит на фахівців із спеціальності 071 Облік і оподаткування завжди високий. Вони можуть працювати головними бухгалтерами, провідними бухгалтерами та фінансовими менеджерами, на керівних посадах відділів обліку та звітності в міністерствах і відомствах, науковими співробітниками. Маючи певний стаж роботи за обраною спеціальністю. Універсальність підготовки дозволяє випускникам швидко адаптуватися до сучасних вимог на ринку праці і влаштовуватися на високооплачувані посади.

Фахівець із спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування вільно володіє значним обсягом знань з фінансових наук і здатний кваліфіковано приймати економічно обґрунтовані рішення з питань фінансової діяльності підприємств різних форм власності, формувати фінансові стратегії розвитку підприємств на тривалу перспективу, удосконалювати фінансовий механізм підприємницьких структур у різних сферах діяльності. Фінансист може займати посади фінансового директора, фінансового аналітика, фінансового менеджера, аналітика фондового ринку, фінансиста в банках, страхових компаніях, податкових адміністраціях та інших державних і недержавних організаціях та установах.

Нині будь-яка галузь, підприємництва вимагає фахівців, які допоможуть максимізувати прибуток, удосконалити асортиментний ряд продукції підприємства, налагодити зв’язки з посередниками і споживачами, вийти на нові ринки. Фахівцями такого рівня є випускники спеціальностей 075 Маркетинг та 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. В умовах ринкової економіки одним із найважливіших елементів ефективного господарювання є саме маркетинг, який базується на знанні об’єктивних економічних законів. Фахівці з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності здійснюють організаційно-економічну, управлінську та наукову діяльність на підприємствах, в торгових організаціях, службах постачання і збуту, консалтингових і рекламних фірмах.

Якісній підготовці майбутніх керівників також сприяє проходження студентами практики на підприємствах усіх галузей харчової промисловості, в комерційних банках і страхових компаніях, організаціях фінансового ринку, торговельних організаціях та державних установах з їх подальшим працевлаштуванням.

Викладацький склад

13tabalowa_cr

Табалова Ольга Євгеніївна, кандидат економічних наук, викладає дисципліни «Економіка підприємства», «Основи нормування та оплати праці»

filina

Філіна Антоніна Олексіївна, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”, викладач-методист, відмінник освіти; викладає дисципліни “Комерційна діяльність”, “Товарознавство”

larisa

Ляшко Лариса Віталіївна, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”; викладає дисципліни “Податкова система”, “Економічний аналіз”, “Фінанси підприємств”, “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання”, “Фінансовий ринок”

lev

Левичкіна Олена Валентинівна, кваліфікаційна категорія “спеціаліст вищої категорії”; викладає дисципліни “Фінанси”, “Інформаційні системи і технології у ФКУ”, “Інформаційні системи і технології у бухгалтерському обліку”, “Банківські операції”, “Фінансовий облік”

sveta

Сичук Світлана Миколаївна, кваліфікаційна категорія “спеціаліст І категорії”; викладає дисципліни “Інформаційні системи в комерційній діяльності”, “Статистика”

sova

Сова Юлія Сергіївна, кваліфікаційна категорія “спеціаліст”; викладач дисциплін “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік”

Методичні напрацювання

Напрямками роботи комісії є:
1. Інструменти маркетингових комунікацій.
2. Он-лайн лекції в системі інновацій.
3. Розробка інвестиційних проектів розвитку регіонів.
4. Елементи електронної комерції.

Особливостями роботи викладачів комісії є формування у студентів креативності, тому при викладі спеціальних дисциплін використовується компетентнісно-орієнтоване навчання, яке передбачає використання таких методів:
1. Технологія групової діяльності.
2. Інтерактивні технології.
3. Ігрові технології.
4. Критичне мислення.
5. Продуктивні методи навчання.
6. Комунікативна спрямованість.
7. Створення ситуації успіху.
8. Розвивальне навчання.
9. Проектні технології.

Методикою роботи комісії є створення у студентів ситуації успіху, в основі якої є врахування того, що кожний студент та учень є неповторний та унікальний.

Враховуючи вищевикладене, викладачами комісії в цьому навчальному році представлено такі методичні розробки:

Сова Ю.С.
1. Методичні вказівки для виконання комплексної контрольної задачі для самостійної роботи студентів з дисципліни «Фінансовий облік».
2. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік».
3. Робочий зошит для проведення практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік».
4. Електронний навчально-практичний посібник «Бухгалтерський облік».

Викладачем Левичкіною О. В.:

1. Створено довідковий центр, який містить нормативні документи та збірки періодичних видань: законодавчі та нормативні акти НБУ; журнал «Все про бухгалтерський облік»; журнал «Дебет-Кредит»; газети «Приватний підприємець», «Бюджетна Бухгалтерія»; законодавча база «Ліга», а також підготовлені і систематизовані відео-матеріали до лекцій.econom_metod_00006
2. Створено інформаційний сайт infobug.com.ua, який постійно поповнюється методичними розробками, розміщені електронні лекції, які містять добірку статей або витяг із них, а також навчальні матеріали, які готують студентів до майбутніх дискусій.econom_metod_00007
  
3. Розроблено навчально-методичний комплекс «Інформаційні системи і технології в обліку» – 2014р.

 

Навчально-методичний комплекс містить такі форми навчання: лекції, лабораторні заняття, самостійну роботу, практику, екскурсію, науково-дослідну роботу студентів.

Методи навчання: розповідь, пояснення, бесіди, дискусії, наочні посібники.

econom_metod_00010

4. Підготовлено відео-уроки з програми «1С: Бухгалтерія» – 2014 р.

 

Інтерес до автоматизації обліку постійно зростає в усьому світі. Ця методична розробка має забезпечити практичне застосування студентами теоретичних знань з автоматизації бухгалтерського обліку.

econom_metod_00012