Методична робота

Методична робота в коледжі організована та здійснюється відповідно до затвердженого плану методичної роботи на поточний рік і спрямовується на: підвищення якості навчання здобувачів освіти; організацію безперервного удосконалення фахової майстерності та підвищення професійної компетентності педагогічних кадрів; підготовку до атестації; формування у педагогічних працівників готовності до самоосвіти та саморозвитку, до сприйняття та реалізації усіх інноваційних процесів, що відбуваються в освіті; проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей, професійний ріст і методичну майстерність педагогічних працівників; застосування інноваційних технологій; вивчення і впровадження в освітній процес досягнень педагогічної науки і передового досвіду.

Робота колективу коледжу спрямована на реалізацію наступних пріоритетних завдань:

 • упровадження в освітній процес інноваційних технологій навчання, досягнень психолого-педагогічних наук, комплексне використання інформаційно-комунікаційних і дистанційних технологій в освітньому процесі;
 • надання якісних освітніх послуг, розширення кола спеціальностей, професій та напрямів навчання безробітних, що користуються попитом на ринку праці регіону;
 • застосування сучасних методів інформаційно-роз’яснювальної роботи та інформаційно-комунікаціних і дистанційних технологій в освітньому процесі;
 • постійне здійснення моніторингу якості надання освітніх послуг потребам освітнього процесу та результативності технологічних нововведень;
 • удосконалення матеріально-технічної бази;
 • здійснення моніторингу та прогнозування потреби в кадрах за окремими видами економічної діяльності для ліцензування нових освітньо-професійних програм;
 • покращення роботи з органами місцевого самоврядування, територіальними громадами та роботодавцями з метою отримання інформації про реалізацію державних цільових програм, інвестиційних та інфраструктурних проектів у регіоні;
 • упровадження національної системи кваліфікацій: створення зв’язку між ринком праці та професійною освітою дорослого населення;
 • організація роботи атестаційної комісії;
 • покращення кадрового потенціалу коледжу шляхом:
  • створення сприятливого психологічного мікроклімату в колективі;
  • створення умов для самостійності в пошуку нових ідей при вирішенні власних професійних проблем педагогами коледжу;
  • удосконалення системи підвищення кваліфікації, стажування та неперервної освіти педагогічних працівників;
 • створення позитивного іміджу закладу фахової передвищої освіти через:
  • постійне висвітлення діяльності навчального закладу в засобах масової інформації;
  • інформативність сайту навчального закладу;
  • налагоджену систему роботи навчального закладу з іншими закладами регіону, країни;
  • пошук шляхів міжнародного співробітництва навчального закладу.

Навчально-методичну роботу у коледжі здійснюють циклові комісії:

 • циклова випускова комісія обліку, фінансів та підприємницької діяльності;
 • циклова випускова комісія туризму та готельно-ресторанної справи;
 • циклова випускова комісія комп’ютерної та програмної інженерії;
 • циклова випускова комісія виробництва та технологій;
 • циклова методична комісія викладачів загальної підготовки за ОПП молодшого спеціаліста;
 • циклова методична комісія майстрів виробничого навчання;
 • циклова методична комісія викладачів професійно-теоретичної підготовки;
 • циклова методична комісія викладачів природничо-математичних дисциплін;
 • циклова методична комісія викладачів суспільно-гуманітарних дисциплін;
 • циклова методична комісія викладачів фізичної культури та захисту України.

Важливою частиною методичної роботи у коледжі є робота з молодими та малодосвідченими педагогічними працівниками. Засідання Школи молодого педагога відбуваються у формі консультацій, круглих столів, демонстрацій елементів лекційних і практичних занять, взаємного відвідування занять молодими педагогами та наставниками.

У закладі склалася певна система організації роботи з молодими викладачами та майстрами виробничого навчання, які приходять до коледжу після закінчення ВНЗ.

Робота з молодими викладачами, майстрами виробничого навчання у коледжі здійснюється за таким планом:

 • ознайомлення педагогічного працівника з правилами внутрішнього розпорядку коледжу, з основними правами і обов’язками педагога, з педагогічним навантаженням і оплатою праці, з нормативними документами;
 • у ході бесіди з молодим педагогом виявляються нахили, здібності, потенційні можливості, його сімейний стан, матеріальне забезпечення, побутові умови, тощо;
 • надання допомоги молодому спеціалісту у плануванні навчальної та виховної його роботи;
 • на засіданнях циклових випускових (предметних) методичних комісій ознайомлення молодих вчителів, викладачів, майстрів виробничого навчання із традиціями навчального закладу, вироблення рекомендацій щодо вдосконалення професійної майстерності, ознайомлення з педагогічним досвідом досвідчених викладачів та майстрів виробничого навчання.

Організація наставництва є необхідною складовою частиною навчально-методичної роботи у коледжі. Оскільки молодим педагогам потрібна постійна допомога, спілкування, товариська порада, надання необхідного педагогічного досвіду.

Основними формами роботи наставника із молодими педагогічними працівниками у коледжі є:

 • взаємовідвідування занять і позааудиторних заходів з їх подальшим обговоренням;
 • спільні відвідування занять досвідчених колег і їх ретельний аналіз;
 • відвідування молодим педагогом занять, що проводяться наставником;
 • спільне із молодим педагогом складання календарно – тематичних планів, конспектів занять, методичних розробок занять;
 • допомога педагогічному працівнику в розробці занять, позааудиторних заходів;
 • надання молодому педагогу рекомендацій щодо самоосвіти;
 • ознайомлення молодого педагога з науково – методичною літературою;
 • обговорення новинок педагогічної літератури, творчих здобутків інших педагогічних працівників;
 • залучення молодого педагога до методичної, громадської роботи.

Педагогічний колектив коледжу продовжує роботу над єдиною методичної проблемою «Формування конкурентоспроможного фахівця шляхом впровадження інноваційних технологій та підвищення професійної компетентності педагогів» з метою удосконалення професійної компетенції педагогів, втілення новітніх педагогічних технологій, нових моделей організації освітнього процес, впровадження освітніх інновацій.

Впровадження передового педагогічного досвіду викладачами коледжу здійснювалося шляхом проведення відкритих занять, позааудиторних заходів, створення методичних розробок, презентацій, які використовують інші викладачі у своїй педагогічній діяльності. Результатом обміну досвідом педагогічної роботи, пошуку і впровадження інноваційних методів організації освітнього процесу стала публікація методичних розробок і статей викладачами коледжу у періодичних та інтернет-виданнях, участь у регіональних та міжнародних науково-практичних конференціях.

Педагоги коледжу є активними учасниками, організаторами, переможцями та призерами обласних методичних об’єднань, секцій, виставок, конференцій, конкурсів, фестивалів.

Звіт викладача (майстра виробничого навчання) над індивідуальною методичною темою (проблемою) за міжатестаційний період

План роботи методичного кабінету

Графік проведення засідань циклових випускових (предметних) методичних комісій

Графік проведення днів відділень, тижнів циклових випускових (предметних) методичних комісій, предметних тижнів

Cписок членів педагогічної ради коледжу