Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій

Методична робота

Швидкий розвиток науки, поява новітніх виробничих технологій, нові вимоги до фахівців будь-якої галузі виробництва формує соціальне замовлення суспільства освіті, яке вимагає нових підходів до процесу навчання, виховання та розвитку особистості. Щоб відповідати сучасним вимогам, кожному педагогу необхідно постійно удосконалювати свою педагогічну майстерність, збагачувати свій методичний персонал.
Покращувати свою педагогічну майстерність допомагає методична робота, яка спрямована на розвиток професійної майстерності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу.

Методична проблема коледжу

Формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця шляхом впровадження інноваційних технологій та підвищення професійної компетентності педагогів

Методична робота коледжу спрямована на:
•    Формування професійної компетентності педагогів.
•    Збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу.
•    Вироблення інноваційного стилю діяльності.
•    Підготовки педагогів до пошукової діяльності, роботи в нових умовах, використовуючи досягнення передового педагогічного досвіду.
•    Формування  індивідуального творчого стилю.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Напрямки діяльності:
•    Організаційно-методична діяльність.
•    Робота з педагогічним колективом.
•    Робота з молодими педагогами.
•    Інформаційна діяльність.
•    Контрольно-оціночна діяльність.

Методична діяльність впроваджується:
•    Участь у діяльності методичної ради коледжу.
•    Вивчення, узагальнення і впровадження досвіду досвідчених педагогів коледжу.
•    Накопичення й систематизація методичних матеріалів педагогічного колективу та відповідних матеріалів педагогічних видань.
•    Вивчення та поширення інноваційних методів навчання та виховання.
•    Організація самостійної  та позааудиторної роботи студентів та учнів.

Педагогічний колектив коледжу працює над єдиною методичною проблемою «Забезпечення якості освіти майбутніх фахівців шляхом упровадження інновацій і комплексності в освітній простір».
Основні зусилля зосереджені на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяє пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що обумовлює оптимізацію навчально-виховного процесу в закладі.

РОБОТА НАД ІНДИВІДУАЛЬНОЮ

МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ (ПРОБЛЕМОЮ) ВИКЛАДАЧА, МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ

Індивідуальна методична робота — усвідомлена, ціле­спрямована, планомірна та безперервна праця педагогів щодо вдоско­налення їхньої теоретичної і практичної підготовки, необхідної для практичної діяльності.

Методична тема (проблема) — питання чи комплекс питань, які об’єктивно виникають в організації навчально-виховного процесу і розв’язок яких передбачає суттєвий практичний і теоретичний інтерес.

Працюючи над індивідуальною методичною темою (проблемою), викладач поглиблено і цілеспрямовано аналізує всі джерела науково-методичної інформації, особливо отриманої в ході курсової перепідготовки, участі в роботі семінарів, у процесі консультацій, шляхом читання психолого-педагогічної літератури з проблеми, ознайомлення з ППД. При цьому викладач набуває навичок аналізу змісту публікацій та педагогічної практики, навчається прийомів науково-дослідної діяльності, вчиться оформляти і подавати результати індивідуальної роботи над темою (проблемою).

Алгоритм роботи педагога над індивідуальною методичною темою (проблемою) :

 1. Вибір теми (проблеми) індивідуальної методичної роботи:
 • ознайомлення з літературою;
 • ознайомлення з нормативними документами;
 • вивчення ППД з проблеми дослідження.
 1. Детальне ознайомлення з проблемою за допомогою літератур­
  них джерел:
 • складання картотеки літературних джерел;
 • виписки з літературних джерел.
 1. Уточнення теми і розробка попереднього варіанту плану індивідуальної науково-методичної роботи:
 • обгрунтування вибору теми;
 • актуальність і новизна;
 • добір адекватних методів та засобів пошукової діяльності;
 • формулювання мети та завдань роботи;
 • розробка календарного плану індивідуальної роботи.
 1. Формулювання припущень, добір та розробка моделей, іннова­ційних технологій педагогічної діяльності.
 2. Впровадження інновацій у практику власної педагогічної діяль­ності.
 3. Аналіз та оцінка результатів роботи над індивідуальною на­уково-методичною темою, формулювання висновків та пропозицій.
 4. Літературне оформлення роботи, звіт про отримані результа­ти перед колегами.

Роботу над індивідуальною методичною темою (пробле­мою) доцільно розподілити принаймні на два етапи.

На першому етапі викладач має всебічно ознайомитися з вирішен­ням обраної ним теми (проблеми) в науці, зіставити особистий досвід із досвідом колег чи висвітленим у літературі.

На основі аналізу різних точок зору на вирішення конкретної проб­леми педагог визначає особисту позицію, а зіставлення власного досві­ду викладання з нагромадженими в науково-педагогічній і методичній літературі ідеями, методами та прийомами дасть йому можливість ви­значити, що він вже знає і може робити з даної проблеми, що принци­пово нове міститься в його досвіді роботи, в чому він може піти да­лі зафіксованого в книгах і статтях і, врешті, що він не освоїв у своїй практичній роботі.

Другий етап — конструювання нового досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання, а також перевірка його ефек­тивності, аналіз отриманих результатів викладання.

Результативність роботи педагога над індивідуальною методичною темою (проблемою) може оцінюватися на основі таких показників:

 • розвиток навичок навчально-пошукової діяльності (забезпечення науковості методичної роботи; удосконалення наукової організації праці; використання довідкової, енциклопедичної літератури, науково-інформаційних джерел; розроблення програми діяльності, цілей);
 • інформаційні підходи до практичної індивідуальної діяльності (проведення пошукової роботи з питань удосконалення змісту, методів роботи; вироблення вмінь аналізувати, осмислювати чужий і власний досвід; нестандартне, оригінальне розв’язання завдань);
 • організація роботи над обраною методичною темою (розроблення теми, її апробація та впровадження, прогнозування можливих
  результатів; оновлення змісту, форм та методів навчально-виховної діяльності).

Звіт викладача (майстра виробничого навчання) над індивідуальною методичною темою (проблемою) за міжатестаційний період

 

Методична розробка уроку виробничого навчання майстра виробничого навчання М.Ю.Деменік

Волинський фаховий коледж НУХТ