Акредитація спеціальності

З 27 по 29 березня 2017 року у Волинському коледжі НУХТ відбувалась акредитація спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність» за галуззю знань 0305 «Економіка і підприємництво».

Наказом МОН України від 21.03.2017 № 438-А призначена експертна комісія у складі: голова – Мітяєва Т.Л., доцент кафедри  маркетингу та реклами Київського національного торговельно-економічного університету, кандидат економічних наук, доцент; член експертної комісії – Іванова Т.Г., голова циклової комісії управління та адміністрування, економіки та підприємництва Житомирського технологічного коледжу  Київського національного університету будівництва і архітектури.

Комісія проаналізувала стан кадрового, навчально-методичного, інформаційного та матеріально-технічного забезпечення підготовки молодших спеціалістів названої спеціальності, стан заходів з формування контингенту студентів, якісні показники підготовки фахівців, організаційні засади навчальної та виховної роботи.

Аналіз результатів комплексних контрольних робіт, звітів з практики, захисту курсових робіт та державної атестації  студентів із  спеціальності 5.03050702 «Комерційна діяльність» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» показав, що випускники мають необхідний рівень знань.

Експертна комісія зробила висновок, що у  Волинському коледжі Національного університету харчових технологій може бути акредитована спеціальність 5.03050702 «Комерційна діяльність»   галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст».