Правила користування бібліотекою Волинського фахового коледжу НУХТ


 1. Загальні положення


1.1. Правила користування бібліотекою Волинського фахового коледжу НУХТ розроблені відповідно до Закону України “Про бібліотеки і бібліотечну справу” із змінами та доповненнями і Типового положення про бібліотеку Волинського фахового коледжу НУХТ.


2. Права користувачів


2.1. Право користування бібліотекою мають студенти, та працівники структурних підрозділів коледжу.

2.2. Користувачі мають право отримувати в тимчасове користування навчальну, художню, довідкову, методичну літературу на абонементі, в читальному залі, користуватись усіма видами довідково-бібліографічного обслуговування, іншими послугами, що надаються бібліотекою; брати участь у бібліотечних радах, читацьких конференціях, літературно-музичних вечорах, диспутах та інших заходах, що їх проводить бібліотека.

2.3. Навчальна література видається по абонементу на семестр або навчальний рік у кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.

2.4. Художня література та періодичні видання поточного року видаються у кількості не більше 3 примірників строком на 15 днів.

2.5. Рідкісні та цінні видання, альбоми, атласи, енциклопедії, інші довідкові видання, а також примірники, які є у фонді бібліотеки лише в 1 екземплярі, книжки підвищеного попиту, видання на електронних носіях та матеріали, видаються тільки в читальному залі.

2.6. Бібліотекар має право продовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту з боку інших користувачів.

2.7. При відсутності в бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент (МБА).


3. Обов’язки користувачів


3.1. Для запису до бібліотеки необхідно надати студентський квиток.

3.2. Перед записом до бібліотеки читач повинен ознайомитись з правилами користування бібліотекою і підтвердити своє зобов’язання сумлінно їх дотримуватись підписом у читацькому формулярі. Примітка: читацький, книжковий формуляри засвідчують факт та дату видачі читачеві літератури. Повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря у читацькому формулярі.

3.3. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читачі зобов’язані дбайливо ставитись до них. При одержанні перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов`язаний зробити на документах відповідну позначку. У противному разі відповідальність за виявлені в документах дефекти несе користувач.

3.4. Читач, що втратив або пошкодив книги з бібліотечного фонду, мусить замінити їх аналогом чи документом, визначеним як рівноцінний, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5. Заміна втраченої чи пошкодженої читачем літератури фіксується у спеціальному зошиті та підтверджується підписами читача, що робить заміну, і бібліотекаря, який її приймає.

3.6. На час літніх канікул студенти мають повернути до бібліотеки взяту протягом навчального року літературу, окрім літератури, яка необхідна на наступний навчальний рік.

3.7. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструвати всю літературу, необхідну йому для користування у поточному навчальному році, пред’явивши її до бібліотеки.

3.8. Користувачі, які закінчили коледж, мусять до отримання ними диплому повністю розрахуватися з бібліотекою і підписати обхідний лист.

3.9 .Користувачі бібліотеки повинні додержуватись тиші як в читальному залі, так і в інших приміщеннях бібліотеки.

3.10. За порушення правил читач може бути позбавлений права користування бібліотекою на термін, що визначається бібліотекарем.

3.11 Доступ до мережі Інтернет розглядається, як засіб задоволення розширених інформаційних потреб користувачів.


4. Обов’язки бібліотеки щодо обслуговування користувачів


Бібліотека зобов’язана:

4.1. Формувати свої фонди згідно з потребами навчально-методичної, та культурно-виховної роботи коледжу.

4.2. Здійснювати облік, забезпечувати зберігання, здійснювати раціональну організацію й використання своїх фондів.

4.3. Здійснювати бібліотечне, інформаційне та бібліографічне обслуговування користувачів.

4.4. Створювати і ретельно вести довідково-бібліографічний апарат, укладати і готувати до видання бібліографічні покажчики, списки літератури для здійснення навчально-виховної роботи коледжу, організовувати та проводити бібліографічні огляди тощо.

4.5. Організовувати книжкові виставки, дні інформації, літературно-музичні вечори, диспути та інші бібліотечні заходи.

4.6. Вивчати інформаційні потреби та здійснювати забезпечення інформаційних запитів студентів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової та масової інформації.

4.7. Надавати читачам широку інформацію щодо власних інформаційних ресурсів, забезпечувати доступ до інших баз даних як в Україні, так і за її межами.

4.8. Розширювати можливості інформаційного забезпечення читачів шляхом використання МБА.

4.9. Проводити серед читачів роботу щодо поширення знань з основ інформатики, бібліотекознавства і бібліографії, прищеплення їм навичок роботи з книгою, культури читання тощо.

4.10. Давати читачеві книги тільки після повернення взятих раніше, строк користування якими закінчився.

4.11. Нагадувати читачам поштою про необхідність повернення літератури у визначений строк та здійснювати контроль щодо виконання.

4.12. Ураховувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів.